Varování před Dopravní akademií a.s. – nenechte se napálit nekompetentními sedmilháři

V poslední době se opakovaně setkáváme se zděšenými reakcemi našich klientů, kteří absolvovali nějakou „vzdělávací“ akci soukromé firmy se zavádějícím názvem Dopravní akademie (nejčastěji za účasti pana Kotála). Zástupci Dopravní akademie (DA) neustále kolem sebe šíří fámu o neakceptovatelnosti e-learningových školení řidičů „referentů“ soudy a státními dozorovými orgány. Účelem této fámy není ze strany DA nic jiného, než lživá kampaň ve prospěch služeb DA, jimž jsou moderní technologie a formy vzdělávání na hony vzdáleny.

Vězte tedy, prosím, že minimálně e-learningová školení absolvovaná v INSTRUCTORU odpovídají požadavkům právních předpisů, jsou námi (PREVENT s.r.o.) smluvně garantována a jsme připraveni si je kdykoliv obhájit. Od roku 2002 je využívá více než 1.300 organizací vč. státních institucí, jako je Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Česká obchodní inspekce. Ročně absolvuje školení v INSTRUCTORU více než 250.000 zaměstnanců a zákazníci prošli řádově stovkami kontrol státního odborného dozoru. Využití e-learningu při školení řidičů „referentů“ je také opakovaně propagováno na informačním serveru Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (www.bozpinfo.cz).

Chcete-li podrobněji vyvrátit některé dezinformační argumenty DA, pak platí, že:

  • Školení řidičů „referentů“ je prováděno na základě § 103 odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který nestanovuje ani způsob jeho provádění ani třeba podobu jeho záznamu. Tedy, jestli jej zaměstnavatel zajistí přednáškou, e-learningem, telefonicky nebo třeba formou bojovky, je zcela na něm.
  • DA tvrdí, že při e-learningu nelze vznášet dotazy či diskutovat. Tímto jen poukazují na vlastní hlubokou neznalost moderních technologií. INSTRUCTOR umožňuje zasílat dotazy nejen v době absolvování kurzu, ale i kdykoliv jindy mezi opakováním školení. Uživatel INSTRUCTORA tak má svého lektora k dispozici prakticky nonstop. Tedy jasná výhoda e-learningu oproti prezenční formě.
  • V případě INSTRUCTORA jsou zaměstnanci navíc díky informačnímu servisu seznamováni s klíčovými změnami v legislativě okamžitě a nikoliv se zpožděním, jako v případě plánovaných prezenčních školení. 2-0 pro e-learning.
  • Podle DA musí školení obsahovat rizika, se kterými se zaměstnanec může při řízení setkat. V pořádku, ale jak to proboha souvisí se způsobem, jakým jsou zaměstnanci s riziky seznámeni? Kurzy PREVENT obsahují velmi atraktivní výklad problematiky s řadou interaktivních prvků, vykládají zvláštní právní úpravu řízení na pracovních cestách, problematická a nová pravidla v silničním provozu, zásady bezpečného řízení, problematiku defenzivní jízdy, řešení mimořádných situací, jako je dopravní nehoda apod. Součástí kurzů je veškerá související legislativa udržovaná trvale v aktuálním znění a celá řada pomocných materiálů či formulářů, které si řidiči mohou vytisknout a použít (karta první pomoci, formulář dopravní nehody apod.). Kurzy mohou být doplněny o jakékoliv další informace (firemní pravidla či předpisy apod.). Podle mého názoru 3-0 pro e-learning.
  • Nad nesmyslnými argumenty DA typu „není zřejmé, kdo školení sestavil“ či „na potvrzení je uvedeno jméno lektora, kterého nikdo neviděl“ apod. se musí i neodborníkovi jen rozehrát úsměv na tváři.
  • Stejně tak úsměvně na mě působí pseudovědní argumentace DA, podle níž „se e-learning zaměřuje výhradně na složku vzdělávací a nikoliv výchovnou, což je v rozporu se všemi pedagogickými zásadami“.

Závěrem bych tedy rád uklidnil všechny zákazníky PREVENT prohlášením, že jsme připraveni si kdykoliv naše školení před kýmkoliv obhájit a od roku 2002, kdy jsme spustili e-learning, za něj žádný z našich více než 1.300 zákazníků nebyl sankcionován, ani neměl problémy u soudu.

K tomu ještě doporučuji zvážit jakoukoliv spolupráci se zmiňovanou Dopravní akademií a.s., jejíž zástupci zjevně nejsou v odborné kondici, a to samé lze s velkou pravděpodobností předpokládat u jejích služeb.

S poděkováním za důvěru.

Ing. Jan Hes
Jednatel PREVENT s.r.o.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...