Druhy lékařských prohlídek zaměstnanců

Požadavky na lékařské prohlídky zaměstnanců jsou vymezeny zejména vyhláškou o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.) a zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.).

Druh

Účel

Právní předpis

Vstupní

Provádí se před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

§ 59 z.č. 373/2011 Sb.

Provádí se rovněž v případě převedení na jinou práci, pokud jde o odlišné podmínky (navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden bez ohledu na skutečnost, zda dojde i ke změně kategorie práce).

§ 10 vyhl. č. 79/2013 Sb

U dohod se vstupní prohlídka provádí pouze v případě zařazení na rizikovou práci nebo práci, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (např. práce v noci apod.)

§ 59 z.č. 373/2011 Sb.
Periodická

Provádí se za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

§ 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.

Četnost periodických prohlídek je stanovena vyhláškou č. 79/2013 Sb. popřípadě jiným právním předpisem.

§ 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Mimořádná

Provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek (např. mateřská dovolená delší než 6 měsíců).

§ 12 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Výstupní

Provádí se na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

§ 13 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Následná

Provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění.

§ 14 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Print Friendly, PDF & Email

You may also like...