Druhy lékařských prohlídek zaměstnanců

Požadavky na lékařské prohlídky zaměstnanců jsou vymezeny zejména vyhláškou o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.) a zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.).

Druh

Účel

Právní předpis

Vstupní

Provádí se před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

§ 59 z.č. 373/2011 Sb.

Provádí se rovněž v případě převedení na jinou práci, pokud jde o odlišné podmínky (navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden bez ohledu na skutečnost, zda dojde i ke změně kategorie práce).

§ 10 vyhl. č. 79/2013 Sb

U dohod se vstupní prohlídka provádí pouze v případě zařazení na rizikovou práci nebo práci, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (např. práce v noci apod.)

§ 59 z.č. 373/2011 Sb.
Periodická

Provádí se za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

§ 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.

Četnost periodických prohlídek je stanovena vyhláškou č. 79/2013 Sb. popřípadě jiným právním předpisem.

§ 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Mimořádná

Provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek (např. mateřská dovolená delší než 6 měsíců).

§ 12 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Výstupní

Provádí se na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

§ 13 vyhl. č. 79/2013 Sb.
Následná

Provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění.

§ 14 vyhl. č. 79/2013 Sb.

You may also like...

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings