E-learning při školení o BOZP a PO pohledem soudních neznalců

V březnovém čísle časopisu Bezpečnost a hygiena práce a zároveň v okleštěné verzi i na tomto webu se objevil názorový článek s názvem “Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce”.

Stanovisko PREVENT k článku v BHP 3/2016 o využití e-learningu při školení o BOZP a PO

Konstatování autorů článku uveřejněného v BHP 3/2016 pod názvem “Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce” o nesouladu využití e-learningových nástrojů při školení o BOZP a PO s českou právní úpravou považujeme za irelevantní. Řada v článku uvedených informací proklamovaných ve vztahu ke všem nabízeným službám školení o BOZP a PO v ČR je prokazatelně v rozporu se skutečností.

Vzhledem k tomu, že autoři článku vlastní firmu nabízející služby shodné s poskytovateli školení o BOZP a PO s využitím e-learnigových nástrojů a jsou tak vůči nim v konkurenčním vztahu, lze na zveřejnění článku v odborném časopisu pohlížet jako na poškozování konkurence, ať již záměrné nebo vyplývající z nedostatečných odborných znalostí.

Irelevantnost konstatování autorů článku spočívá v obecném posuzování nástroje/způsobu/formy školení o BOZP a PO, jež česká právní úprava vzhledem ke školením o BOZP a PO nijak nevymezuje. Z hlediska posuzování souladu školení o BOZP a PO s příslušnými právními předpisy je nutné posuzovat vždy konkrétní případy v souvislosti s plněním relevantních požadavků právních předpisů (odpovídající obsah školení, kvalifikace školitele, časování školení, náležitosti dokumentace o provedeném školení).

Autoři článku nejen že neposuzují konkrétní případy a relevantní požadavky, ale zároveň řada informací vydávaných v článku za daná fakta vztahující se ke všem nabízeným školením na českém trhu, se minimálně ve vztahu k nabízeným službám školení o BOZP a PO s využitím e-learnigových nástrojů PREVENT s.r.o. nezakládá na pravdě.

Příklad:

Z nabízených e-learningových školení v ČR se zaměstnanec nedozví např. do které kategorie prací byla jeho pozice zařazena, kdo je jeho poskytovatelem pracovně preventivní péče, jaká pracovní rizika na něho v rámci výkonu pracovních činností působí, kde je uložena Kniha evidence úrazů, do které kategorie činností z hlediska PO je zařazeno jeho pracoviště, kudy vedou únikové cesty a kde jsou únikové východy, jak jsou rozmístěny na pracovišti hasicí přístroje …

Autoři v článku uvádí jako zdroje a podklady ke konstatování svých obecných závěrů např. demoverze e-learningových kurzů zveřejněné na webu vybraného poskytovatele nebo citace z nabídky uveřejněné na webu vybraného poskytovatele, aniž by posuzovali jakoukoliv konkrétní poskytovanou službu školení o BOZP a PO v celém kontextu, např. obsah smluvního závazkového vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem školení, funkcionality řídícího vzdělávacího systému (LMS) při školení o BOZP a PO, konkrétní rozsah a obsah používaných e-learningových kurzů nebo doprovodné poradenské služby poskytovatele. Sama tato skutečnost poukazuje na chabé odborné znalosti autorů článku v oblasti e-learningových nástrojů, jejich funkcí a možností využití.

Už jen jako dokreslující detaily působí v článku nepřesná terminologie (např. pracovně preventivní péče – zřejmě myšlena pracovnělékařská péče), tendenční, ironická a pejorativní vyjadřování na adresu poskytovatelů školení o BOZP a PO s použitím e-learningových nástrojů nebo skutečnost, že na svém webu autoři pod uvedeným článkem cenzurují diskuzi a mažou příspěvky, které rozporují jejich názory.

Podrobněji k článku

Z pozice zástupce společnosti PREVENT poskytující e-learningové nástroje mimo jiné i pro školení v oblasti BOZP a PO již cca 15 let se setkávám s různými ataky této moderní formy vzdělávání zejména z řad oborových odborníků, kteří dostatečně nepronikli do tajů fungování a možností e-learningu a vidí v něm jen nepřítele ohrožujícího jejich vlastní zájmy. Nicméně takto argumentačně slabý počin už je v dnešní době raritou, bohužel eskalovanou puncem soudního znalectví a uveřejněním v odborném časopisu.

Autoři v obecné rovině odsuzují využití e-learningu při školení BOZP a PO a bez podrobného zkoumání např. co je obsahem školení, zda je dodržován časový požadavek (vstupní, pravidelné) nebo jaké jsou o školení vedeny záznamy, dokonce konstatují, “že e-learningové školení BOZP a PO nevyhovuje požadavkům na školení podle české právní úpravy”.

Absurditu závěrů a argumentů použitých autory článku jen podtrhují dvě úsměvné skutečnosti:

Autoři odmítají využití moderních technologií při vzdělávání, kde jsou už dlouhá léta masivně využívány po celém světě, zato sami nabízí naprosto “unikátní” způsob provádění preventivních požárních prohlídek a kontrol stavu pracovišť z hlediska BOZP, při nichž fyzickou přítomnost osoby s příslušnou odbornou kvalifikací nahrazují zprostředkováním dojmů z místa prostřednictvím mobilního telefonu a v temných zákoutích ještě za přispění pomocné baterky – viz http://www.pyrokontrol.cz/sluzby/virtualni-prohlidky/

pyrokontrol

Druhou zajímavostí je, že minimálně jeden z autorů Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA získal svůj manažerský titul MBA jednoročním studiem právě formou e-learningu! Přičemž pro nepochybně náročné odborné studium oboru Bezpečnost a krizový management e-learning vřele doporučuje a na jeho konto se v referenci škole vyjádřil takto:

Reference pana Valty na webu CEMI:

“Celoživotní vzdělávání je více než cokoli jiného životním stylem, který zajišťuje udržování vysoké úrovně mentální aktivity jednotlivce do vysokého věku. Touto premisou jsme vedeni naší ředitelkou paní doktorkou Maturovou všichni, proto byla volba studia na institutu CEMI pro nás vítanou možností pro skloubení našeho vysokého pracovního nasazení s on-line studiem v propracovaném studijním systému FRONTER.  Při prvním kontaktu s prvním studijním předmětem jsem zjistil, že jsou předměty lektorovány uznávanými odborníky a ke splnění studijních úkolů musím nastudovat skvěle připravené podklady a složit testy. Všechny dotazy k probírané látce mi byly vždy obratem všemi lektory všech předmětů  zodpovězeny k mé naprosté spokojenosti. Studium na institutu CEMI mohu každému jen doporučit.”

Máme si snad myslet, že e-learning je vhodný leda tak pro vysoce odborné vzdělávání, přičemž se nehodí pro obsahově nepochybně jednodušší školení zaměstnanců BOZP a PO, která musí zvládat i široká veřejnost nedisponující dvojitou šíří domovního zvonkového tlačítka pro umístění všech dosažených titulů?

Já myslím, že ne. Proto se pojďme podívat na jednotlivé názory a argumenty z článku v BHP podrobněji.

Citace z článku BHP 3/2016

Pročteme-li si pozorně uvedené definice e-learningu, zjistíme, že se v BOZP a PO jedná o jakési přenesené vzdálené teoretické školení, které informuje zaměstnance pouze o základních právních předpisech obsažených v legislativě vztahující se k omezené míře k bezpečnosti práce a požární ochraně, nikoliv však k vykonávané práci zaměstnance a k místním podmínkám.

Kdo nemá k dispozici celý článek, zkráceně uvedu, že výše zmíněné citaci předchází v článku několik obecných definic e-learningu z Wikipedie. Marně byste v nich však hledali zmínku o BOZP, PO či jiném oboru a je tak velikou záhadou, jaké myšlenkové pochody autorů propojily obecné definice popisující jeden z nástroju předávání znalostí s obsahem školení o BOZP a PO.

Možná už na tomto místě se hodí zdůraznit základní faul, kterého se v celém článku autoři dopouští a je pro daný problém zcela zásadní. Posuzují totiž jen v rovině obecné nástroj/formu/způsob předávání znalostí/informací (e-learning), který:

 1. bez upřesnění nevypovídá nic o skutečně podstatných náležitostech konkrétního školení BOZP a PO, kterými jsou např. obsah školení, časování (vstupní školení, předepsané lhůty opakovacích školení) nebo způsob jeho dokumentace (záznamy o školení)

 2. není žádnými právními předpisy v ČR stejně jako jakýkoliv jiný způsob školení BOZP a PO upraven a zaměstnavatelé tak mají pro naplnění skutečně požadovaných náležitostí školení BOZP a PO (obsah, časování, záznamy apod.) možnost vlastní volby vhodného způsobu/nástroje/formy, mezi kterými jsou z tohoto pohledu na zcela stejné úrovni jak klasické prezenční školení, tak využití e-learningu nebo i jakéhokoliv jiného nástroje vedoucího k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle (když už použijeme jednu z definic Wikipedie)

S každým zaměstnavatel využívajícím e-learningové nástroje společnosti PREVENT při školení o BOZP a PO je v rámci poskytovaných služeb společností PREVENT řešeno i smluvně zakotveno informování o vykonávané práci a místních podmínkách na pracovišti. Detailní podrobnosti řešení ponechám na utajení know how PREVENT, které je díky přednímu postavení produktů PREVENT na českém trhu hojně kopírováno a napodobováno.

Pokud ještě nejste zákazníkem PREVENT a máte zájem o využití e-learningu při školení o BOZP a PO, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám předložíme nabídku, přičemž buďte ujištěni, že v rámci služeb je řešeno i informování zaměstnanců k vykonávané práci a místním podmínkám na Vašem pracovišti.

Chci nabídku na školení BOZP a PO e-learningem

Ve stejné obecné rovině jako autoři článku v BHP se tak ke zmíněnému problému s informováním k vykonávané práci či místním podmínkám vyjádřím následovně:

Při splnění elementárních předpokladů vhodného užití e-learningu (IT vybavenost a znalosti uživatelů, vhodné pracovní činnosti – ne, soustružníci a svářeči, na jejichž příkladě zcela nevhodně hodnotí e-learning autoři, skutečně nejsou typickými uživateli e-learningu a ani jim e-learning nenabízíme!) a dobré znalosti e-learningových nástrojů nevidím jediný důvod, který by omezoval e-learning oproti klasickému prezenčnímu školení v možnostech podání jakýchkoliv informací o BOZP a PO. Ba právě naopak. E-learning nabízí oproti klasickým prezenčním školením o BOZP a PO celou řadu nástrojů, kterými lze obsah školení zatraktivnit, prohloubit a nabídnout tak efektivnější a praktičtější cestu k dosažení vzdělávacího cíle.

Namátkou:

 • multimédia (praktické obrázky, animace, videa, zvukové nahrávky, komentáře apod.)

 • online propojení s aktuální legislativou či vnitřními předpisy zaměstnavatele

 • interaktivní prvky pro aktivní zapojení uživatele při studiu

 • a celá řada dalších viz know how PREVENT

Nemluvě pak o možnostech služeb spojených s e-learningovými nástroji PREVENT, jako je nonstop 24/7 online lektorská podpora uživatelům, umožňující všem zaměstnancům ptát se na cokoliv ke školené problematice nejen při samotném průběhu plánovaného školení, ale také kdykoliv jindy, nebo o bezodkladném informování zaměstnanců v případě změn či nové legislativy, nebo o trvalé online dostupnosti všech potřebných informací k BOZP a PO zaměstnancům. To je servis a informační úroveň, o kterých se v běžné praxi při klasických prezenčních školeních může zaměstnavateli pouze zdát.

Využitím e-learningu při školení BOZP a PO se zabýváme cca 15 let od doby, co jsme jej jako první představili na českém trhu. Za tu dobu pečlivě sbíráme veškerou zpětnou vazbu, která dnes čítá více než 2,5 milionu absolvovaných kurzů. Sbíráme, vyhodnocujeme, vylepšujeme. Odpovědně mohu prohlásit, že využití e-learningu má významně pozitivní přínos pro školení BOZP a PO zejména u těch oborů a profesí, kde bezpečnost práce a požární ochrana byly vždy podceňovány a na okraji zájmu. Často především právě díky nezáživným prezenčním školením, kdy školitel monotónním hlasem předčítal posluchačům náročná dlouhá souvětí z ustanovení příslušných právních předpisů.

Pro nastínění praxe přidám jeden z nejčastějších názorů proškoleného zaměstnance, který celou situaci velmi dobře vystihuje:

Tak jsem se dnes opět testovala v Instructoru (tentokrát v BOZP a PO). Dokázali jste pro mnohé poměrně nezáživné, ale místy velmi důležité téma oživit moc fajn formou prezentace.

Na druhou stranu pak uvedu další nikoliv ojedinělý a výstižný příklad, se kterým jsem se setkal zrovna dnes při psaní článku a který naznačuje, kde můžeme mezi odborníky hledat podporovatele názorů autorů článku v BHP:

Zákazník: Rádi bychom využili pro školení zaměstnanců e-learning, ale pán, se kterým v tuto chvíli spolupracujeme při zajištění BOZP a PO říká, že to není v souladu s předpisy.

PREVENT: A můžete mi podrobněji popsat, jak školení u Vás nyní probihají?

Zákazník: Pán nám tady nechal nějaké papíry, které dáváme zaměstnancům při nástupu nastudovat a pak mu nahlásíme jména a on nám vždycky pošle kartičku se svým podpisem potvrzující, že ten zaměstnanec byl proškolený. Stejně děláme i opakovaná školení, akorát že pan ředitel a vedení to číst nechce a tak to jen nahlašujeme a pán nám posílá kartičky.

PREVENT: Aha, tak to je fajn, že pán, co Vám dělá BOZP a PO, má jasno v tom, co je a co není v souladu s předpisy 🙂

K uvedeným praktickým příkladům si dovolím uvést související komentář vycházející z mnoha praktických zkušeností. Chápeme, že školení BOZP a PO nemusí být pro někoho, zejména v méně rizikových oborech a profesích, atraktivní a ve svých prioritách je neřadí nijak vysoko. Setkáváme se i s tendencemi školení obcházet či podvádět. V daleko větším rozsahu jsme však tyto tendence zaznamenali u klasických prezenčních školení (“připište tam pana ředitele, on nemá čas”) než u e-learningu. Jako jediná účinná cesta předcházející uvedeným jevům, kterou razíme i při používání našich e-learningových nástrojů, se jeví učinit školení tak atraktivním a “user friendly”, že je budou mít zájem absolvovat všichni zaměstnanci vč. důležitých manažerů a celý proces školení BOZP a PO díky jednoduchosti a přívětivosti nebude v dané organizaci vnímán jen jako nutné zlo, ale jako přirozená a užitečná součást každodenních pracovních činností. A potvrzuje se nám, že je to v příslušných oborech, kde e-learning najde přirozeně největší uplatnění (administrativa, obchod, poradenství, banky, pojišťovny apod.), správná cesta, viz výše uvedený často opakovaný příspěvek uživatelky školení.

Představa, že se dočkáme dne, kdy zcela vymizí pokusy o podvody se školeními, je zřejmě bláhová, nicméně, i  za tohoto stavu má e-learning oproti klasickému prezenčnímu školení řadu nesporných výhod, tedy alespoň e-learningové nástroje a služby PREVENT. Řídící vzdělávací systém (LMS) totiž pečlivě zaznamenává veškerý průběh školení od pozvánky po certifikát. Jakýmkoliv “přestupkem” na dané cestě za certifikátem (např. postoupením unikátních přístupových údajů) tak na sebe “pachatel” přebírá veškerou odpovědnost za své jednání, kterou zaměstnavatel snadno prokáže. Je to zcela zásadní rozdíl oproti nikterak ojedinělým případům klasických prezenčních školení, kde dochází k tolerovanému chování, kdy jsou vydávány doklady i někomu, kdo se školení ve skutečnosti neúčastnil nebo jsou školení prováděna jen formálně např. vedoucími zaměstnanci. Takováto praxe, byť disponuje příslušnými záznamy, může být pak v případě soudního sporu jednoduše zpochybněna, neboť soudům dle dostupné judikatury nestačí pouze záznam o školení, ale pečlivě zkoumají i další okolnosti vč. skutečného  průběhu. Ten je v případě e-learningu PREVENT nejen popsán smluvním vztahem, ale také pečlivě dokumentován vedle tištěných a podepsaných certifikátů také podrobnými elektronickými záznamy celého průběhu školení vč. ověřování znalostí.

Stejně jako je nutné individuálně posuzovat prezenční školení jednotlivých lektorů, je nutné posuzovat i jednotlivé produkty e-learningu používané při školení o BOZP a PO, což autoři článku v BHP zcela popřeli a hodnotí e-learning pouze v obecné rovině zjevně a přiznaně jen na základě zhlédnutí několika demoverzí a informací umístěných na webu, aniž by podrobněji zkoumali nejen obsah kurzů, ale i např. funkčnost řídících vzdělávacího systému (LMS) či obsah doprovodných poradenských služeb.

Citace z článku BHP 3/2016

Z uvedeného právního výtahu požadavků na provádění školení pro zaměstnance je zřejmé, že žádné nabízené e-learningové školení na našem trhu nesplňuje požadavky jak zákoníku práce, tak i zákona o PO a předpisů souvisejících.

Z nabízených školení v ČR se zaměstnanec nedozví např., do které kategorie prací byla jeho pozice zařazena, kdo je jeho poskytovatelem pracovně prevenitvní péče, jaká pracovní rizika na něho v rámci výkonu pracovních činností působí, kde je uložena Kniha evidence úrazů, do které kategorie činností z hlediska PO je zařazeno jeho pracoviště, kudy vedou únikové cesty a kde jsou únikové východy, jak jsou rozmístěny na pracovišti hasicí přístroje, a tak bychom mohli ve výčtu e-learningového školení pokračovat dále.

Uvedené citaci předchází v článku výpis znění paragrafů zákoníku práce (§ 103), zákona o PO (§ 16) a vyhlášky o požární prevenci (§ 23 a 36).

Přeskočme velkoryse  v reakci na tuto pasáž článku spoustu faktických nedostatků, poukazujících na ne zcela vyladěnou odbornou připravenost autorů (např. výraz pracovně preventivní péče patrně příslušející pracovnělékařské péči).

Výrok, že se při školení BOZP a PO s využitím e-learningu nedozvíte uvedené skutečnosti, je nejméně v případě školení poskytovaných naší společností PREVENT nepravdivý. Autoři v článku sice používají formulace jako “žádné nabízené e-learningové školení na našem trhu …” nebo “Z nabízených školení v ČR …”, které mohou svádět k představě, že posuzovali všechna řešení dostupná v ČR, nicméně není mi známo a ani není vzhledem k zabezpečení technicky dost dobře možné, aby bez našeho vědomí někdo z autorů zkoumal služby našeho školení o BOZP a PO s využitím e-learningu ve všech jejich souvislostech, tedy zejména:

 • obsah smluvně závazkového vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem

 • funkcionality řídícího vzdělávacího systému (LMS)

 • obsah e-learingových kurzů pro účely školení BOZP a PO (ať již základních nebo vyráběných či upravovaných zákazníkům na míru)

 • obsah doprovodných poradenských služeb (lektorská podpora, poradenské služby BOZP a PO, apod.)

Naše společnost využívá při školení BOZP a PO e-learning od roku 2002. Za tu dobu prošli naši klienti (více než 3.000 organizací) tisícovkami kontrol státního odborného i požárního dozoru, při nichž nikdy nebyl způsob školení spočívající ve využití e-learningu  důvodem postihu za neplnění povinností zaměstnavatele.

E-learningové nástroje PREVENT jsou mimo jiné úspěšně využívány i při školení BOZP a PO v jaderných elektrárnách, kde pravidelně prochází velmi přísným dohledem nejen dozorových státních orgánů, ale i četnými specifickými bezpečnostními audity.

V neposlední řadě pak školení s využitím e-learningu a doprovodných služeb PREVENT využívají desítky renomovaných právních kanceláří, řada významných poradenských firem (např. KPMG, Deloitte, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers) i státních institucí, které přísně dbají a odborně si nepochybně zvládnou ohlídat dodržování právních předpisů.

Citace z článku BHP 3/2016

Úsměvné je, že ne všichni zaměstnanci zvládnou obsluhu PC včetně testu a vedoucí zaměstnanec de facto musí vyplnit školení za ně. Podíváme-li se na některé demo ukázky nabízených školení, nabudeme dojmu, že se hodí svou jednoduchostí a naivitou spíše pro děti v mateřské školce než pro dospělého a mnohdy zkušeného soustružníka, skladníka, svářeče, manažera, pracovníka bezpečnostní služby nebo zdravotníka. V dnešní přetechnizované době musí být i školení o BOZP a PO přizpůsobeno vyššímu stupni odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců, což se o nabízených e-learningových školeních říci nedá.

Tak jako postupně v průběhu celého článku v BHP a výše uvedenou citací zejména autoři odbrzdili své zábrany a nasadili vůči poskytovatelům e-learningu pejorativní rétoriku, dovolím si i já v reakci zmenšit zdvořilostní odstup.

Výše uvedený názor už připomíná daleko více údernou lidově socialistickou agitku než rozumem řízenou úvahu. Opět obecné prohlášení, že v případě e-learningu “vyplňují školení de facto” za zaměstnance jejich vedoucí, ponechám zcela vlastnímu úsudku čtenářů. Porovnání inteligenční úrovně a potřeb dětí v mateřské školce s úderným a zkušeným soustružníkem pak ohodnotím jen malým cuknutím koutků, nicméně tak jako celý článek, tak i tato jeho podstatná část jasně naznačují, jak chatrnými znalostmi a povědomím o nástrojích a možnostech e-learningu autoři disponují.

Upřímně pochybuji, že by byli někde v plném rozsahu pouze e-learnignem proškolováni o BOZP a PO pro veškeré své pracovní činnosti zkušení soustružníci a svářeči, nicméně směle si dokážu představit vhodný e-learningový nástroj pro jejich částečnou teoretickou přípravu stejně tak, jako po dlouhá léta fungují při školení BOZP a PO třeba instruktážní videa, proti jejichž promítání při školeních, co vím, nikdo nikdy nic nenamítal.

Citace z článku BHP 3/2016

Závěrem tedy z pohledu soudního znalce musíme konstatovat, že e-learningové školení o BOZP a PO nevyhovuje poždavkům na školení podle české právní úpravy. Pokud by došlo např. k úrazu nebo smrtelnému úrazu či požáru, museli bychom ve znaleckém posudku při e-learningové výuce konstatovat, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti v oblasti školení.

V kontextu všeho výše uvedeného je alarmující, že soudní znalci veřejně publikují podobná stanoviska, která nezkoumají podrobně příčinnou souvislost mezi konkrétní událostí a případným porušením právních předpisů, ale konstatují zanedbání povinností zaměstnavatele jen obecně na základě použitého nástroje/způsobu/formy školení, přičemž nástroje/způsob/formu, které mohou zaměstnavatelé při školení o BOZP a PO využít, právní předpisy v CR nijak neupravují.

Školení o BOZP a PO e-learningem – vybrané výhody a možnosti

Nakonec už jen jednoduché shrnutí k vybraným výhodám a možnostem e-learningu PREVENT při školení BOZP a PO:

 • jednoduchá a automatická organizace školení

 • možnost individuální volby místa i času studia

 • široké možnosti multimediální prezentace obsahu školení

 • interaktivita vyžadující aktivní přístup uživatelů k řešení vybraných problémů

 • libovolně přizpůsobitelný obsah pracovním podmínkám a specifikům zákazníka

 • nonstop lektorská podpora, možnost dotazování i mimo plánované termíny školení

 • trvalé online dostupná informační základna

 • bezodkladné informování v případě změn či nových právních předpisů

 • jazykové mutace školení (čeština, angličtina)

 • nonstop online i telefonické poradenství zaměstnavateli k problematice školení o BOZP a PO

Přestože i pří školení zkušeného soustružníka či svářeče by mohly být využity pro jeho teoretickou přípravu e-learningové nástroje, nejširší využití najde e-learning především v odvětvích, kde zaměstnanci při své práci  běžně využívají informační technologie a jejich pracovní činnosti nepředstavují zvýšenou míru rizika a ohrožení zdraví, typicky:

 • administrativa, IT, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnictví, obchod, veřejná správa, farmacie, logistika apod.

Jan Hes – PREVENT s.r.o.

Print Friendly, PDF & Email