Periody lékařských prohlídek podle nové právní úpravy

Ač nová právní úprava PLS vznikala někdy od roku 2001, kdy byla přislibována spolu s eurozákoníkem práce a dalo by se tak oprávněně očekávat, že bude propracovaná a srozumitelná, je tomu právě naopak.

Podívejme se nyní, jak složitě se podle nové právní úpravy určuje jen perioda opakování pracovnělékařské prohlídky.

Použité zkratky

PLS – pracovnělékařské služby
REGLEK – registrující praktický lékař zaměstnance

Podle čeho se určuje perioda opakování pracovnělékařské prohlídky zaměstnance?

Aby to nebylo zbytečně jednoduché, rozhodující pro určení periody opakování pracovnělékařské prohlídky jsou hned tři faktory:

 1. kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb.
 2. riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. (dále jen „Vyhláška“)
 3. zvláštní úprava uvedená v příloze 2 Vyhlášky nebo jiném právním předpisu

Kategorizace prací

Kategorie práce 1 1x za 6 let; nad 50 let věku 1x za 4 roky
Kategorie práce 2 1x za 5 let; nad 50 let věku 1x za 3 roky
Kategorie práce 2 (riziková) 1x za 2 roky
Kategorie práce 3 1x za 2 roky
Kategorie práce 4 1x za rok

Riziko ohrožení zdraví

Pokud zaměstnanec vykonává práci nebo činnost s rizikem ohrožení zdraví (rizika ohrožení zdraví vymezuje Vyhláška) platí pro periodickou prohlídku požadavek opakování 1x za 4 roky; nad 50 let věku pak 1x za 2 roky.

Příloha vyhlášky nebo jiný právní předpis

A jedeme dál! Výše uváděné periody opakování nemusí platit v případě, že příloha 2 Vyhlášky nebo jiný právní předpis stanovují periodu opakování jinou, např.

Řidič „referent“:

Přestože jde o činnost s rizikem ohrožení zdraví, podle příl. 2 Vyhlášky platí opakování 1x za 6 let; nad 50 let věku 1x za 4 roky.

Noční práce:

Přestože může být zařazena v kategorii 1, patří mezi rizika ohrožení zdraví, podle zákoníku práce platí opakování 1x za rok.

Na noční práci si nyní ukažme podrobněji složitost určování periody opakování pracovnělékařských prohlídek:

 • Noční práce může být podle konkrétních podmínek zařazena v kategorii 1, 2 nebo 3.
 • Noční práce patří mezi rizika ohrožení zdraví s periodicitou opakování 1x za 4 roky; nad 50 let věku pak 1x za 2 roky.
 • Požadavek na opakování je u noční práce stanoven také zákoníkem práce, a to opakování minimálně 1x ročně.

Přehled rizik ohrožení zdraví podle Vyhlášky

Pro přehled uvádíme ještě výčet rizik ohrožení zdraví z přílohy 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Obecná periodicita opakování 1x za 4 roky; nad 50 let věku 1x za 2 roky; případně podle jiného určení v příloze 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.; případně podle jiného právního předpisu.

 • Řízení „referentských vozidel“ (1x za 6 let, nad 50 let 1x za 4 roky)
 • Noční práce (podle zákoníku práce 1x za rok)
 • Pracovníci školství, zdravotnictví a sociálních služeb
 • Činnosti epidemiologicky závažné
 • Obsluha zdvihacích zařízení, vazači, obsluha transportních zařízení, obsluha stavebních strojů
 • Obsluha motorových a elektrických manipulačních vozíků
 • Obsluha řídících center a velínů velkých energetických zdrojů (1x za 2 roky, nad 50 let 1x za rok)
 • Nakládání s výbušninami (1x za 2 roky)
 • Obsluha nebo opravy tlakových nádob vč. tlakových lahví, turbokompresorů, chladících zařízení nad 40 tis. kcal
 • Obsluha vysokonapěťových elektrických zařízení
 • Práce ve výškách nad 10 metrů, kdy je nutné použít OOPP proti pádu
 • Práce záchranářů (1x za 2 roky, nad 50 let 1x za rok)
 • Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí
 • Hlasová zátěž

Kde mohou zaměstnanci absolvovat pracovnělékařské prohlídky?

Podle zákona č. 373/2011 Sb.:

Stáhnou příspěvek v PDF

Print Friendly, PDF & Email