Pracovní úrazy od 1.1.2015

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. upravuje s účinností od 1. ledna 2015 některé postupy při hlášení pracovních úrazů uvedené v nařízení vlády č.  201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Podívejme se tedy na pracovní úrazy nejlépe v kontextu vybraných povinností při evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a na změny platné od 1. ledna 2015. Novinky budou v textu vždy označeny tučným červeným písmem.

Evidence úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize úrazů, která může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

Evidence v knize úrazů musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
 2. datum a hodinu úrazu
 3. místo, kde k úrazu došlo
 4. činnost, při níž k úrazu došlo
 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 6. celkový počet zraněných osob
 7. druh zranění a zraněná část těla podle přílohy 3 novelizovaného nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
 8. popis úrazového děje
 9. druh úrazu
 10. zdroj úrazu
 11. příčiny úrazu
 12. jména svědků úrazu
 13. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnanci potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel u všech úrazů, při nichž došlo

 1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
 2. k úmrtí zaměstnance

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám (postižený zaměstnanec nebo v případě smrtelného úrazu rodinní příslušníci). 

Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (vzor záznamu o úrazu PREVENT)

Záznamy o úrazu zasílá zaměstnavatel za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 4. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 4. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.

Záznam o úrazu – hlášení změn

Pokud se po odeslání záznamu o úrazu zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu
 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu
 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel
 4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn
 5. na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel  nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn
 4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu – hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.

V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu – hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (vzor záznamu o úrazu – hlášení změn PREVENT)

Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

Hlášení úrazu

Pracovní úraz ohlašuje zaměstnavatel bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat
 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil

Smrtelný pracovní úraz ohlašuje zaměstnavatel bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 6. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

You may also like...

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings