Úrazy při odpočinku nebo teambuildingu

Zdroj: www.bozpinfo.cz, JUDr. Eva Dandová

Během pracovní doby mohou zaměstnanci využívat relaxační místnost, kde mohou hrát stolní fotbal, kulečník, případně na venkovním hřišti v areálu společnosti hrát fotbal či jiné hry. Pokud by došlo k úrazu zaměstnance při těchto činnostech, bude to pracovní úraz? Druhou variantou jsou teambuildingové aktivity. Pokud zaměstnavatel organizuje teambuilding a umožňuje zaměstnancům různé sportovní aktivity, aniž by rozhodoval, kdo jakou aktivitu bude vykonávat (je to tedy dobrovolné) a stane se úraz, půjde o úraz pracovní?

Podle § 274 odst. 1 zákoníku práce (ZP) platí, že v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Z uvedeného je důležité, že jde o „úkony obvyklé během přestávky v práci na jídlo a oddech“. Doba přestávky na jídlo a oddech je obecně dobou nepřetržitého odpočinku zaměstnance, není dobou pracovní, je tedy dobou volna zaměstnance. Pouze vzhledem k tomu, že zaměstnanec tuto dobu svého volna tráví zpravidla na pracovišti zaměstnavatele, vložil zákonodárce do ustanovení o přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů i úkony obvyklé během přestávky, ale nic víc – sportovní aktivity zaměstnance během přestávky rozhodně nejsou úkony obvyklými, a tudíž případný úraz by nemohl být považován za úraz pracovní. Úkonem obvyklým například bude, když si zaměstnanec dojde do závodní jídelny nebo bufetu, popovídá si s kolegou apod.

Teambulding je podrobně rozebrán v rozsudku NS ČR 21 Cdo 5060/2007. Cituji jeho právní větu „Tzv. team-building bývá chápán jako intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů; zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod. Pro závěr, zda se skutečně jedná o takový kurz týmové spolupráce, není jistě rozhodující jeho formální označení v příslušných dokumentech, nýbrž jeho vlastní obsahová náplň. Vzhledem k tomu, že významné je až individuální posouzení obsahové náplně „výjezdního zasedání“, a v tomto rámci také posouzení konkrétní činnosti („úseku“ pracovní cesty), při níž došlo k poškození zdraví zaměstnance, nepochybně by se nejednalo o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, kdyby po skutkové stránce bylo kupříkladu zjištěno, že šlo pouze o společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu, který měl jen povahu „zaplacené dovolené“. Kdyby bylo prokázáno, že smyslem a účelem plánovaných aktivit bylo prohloubení vzájemných interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopnosti spolupráce s ostatními zaměstnanci, mohlo by se jednat – nazíráno jak z hlediska pořádajícího zaměstnavatele, tak z hlediska věcného (vnitřního účelového) jednotlivého zaměstnance – o „účast na školení k prohloubení kvalifikace“, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit (srov. § 141a zák. práce), a tedy o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.

I když citovaný judikát byl vydán v době účinnosti starého zákoníku práce a jeho prováděcího nařízení vlády, nic na jeho závěrech se nemění a je třeba se jimi řídit i dnes, protože se od r. 1965 ani v nejmenším nezměnila právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings